از غم دوست در این میکده فریاد کشم

از غم  دوست  در  این میکده فریاد  کشمدادرس نیست که در هجر رُخش داد کشمداد و بیداد که در محفل ما، رندی نیستکه بَرش  شکوه برم ،‌ داد ز  بیداد  کشمشادیم  داد ،  غمم داد و  جفا داد  و  وفابا  صفا   منّت آنرا  که به من  داد  کشمعاشقم ، عاشق  روی تو ، نه چیز  […]