مرکز اقتصاد مردمی شرق کشور تاسیس شد

با عنایت به پژوهش ها و واکاوی های صورت پذیرفته با رویکرد واقع‌بینانه و استخراج الگوریتم ها و تدوین مدل های اجرایی رفع محرومیت مستضعفان و برنامه های اشتغالزایی مبتنی بر سبک زندگی زعما، علما و مفاخر دینی ، به منظور عینیت بخشی به این مدل ها با مشارکت عمومی اقشار مختلف مردم منطقه به […]