همکاری  مشترک بنیاد با دانشگاه آزاد واحد هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان

مدیر عامل بنیاد حیاط طیبه علمای جهان اسلام ، دکتر کشوری و رییس واحد هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاداسلامی  دکتر سجاد محمد یارزاده طی جلسه مشترک با هم دیدار کردند . در این دیدار ضمن آشنایی با ظرفیت و برنامه های دو طرف در خصوص همکاری های مشترک در برگزاری رویدادهای طراحی شده هنری  پیش روی بنیاد بحث و گفتگو و به توافق دست یافتند.

روابط عمومی بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام