انتشار فصل‌نامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت 

فصل‌نامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت به صاحب امتیازی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شد.

مدیر مسئول این نشریه عباس شیراوژن، سردبیر فصل نامه محمد حسین صادقیان و مدیر داخلی آن احد بنار است.

کارشناسان اجرایی این فصل نامه علمی راجعفر سلیمانی،مرضیه صدری و پیمان کمالوند تشکیل می دهند. ناشر این فصل نامه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام